Maksat

Melekush - Kaimak


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
stallion 1990 grey Ak Belek
  1077 Melekush
grey, 1980
950 Enysh, 0000 903 Meleke 680 Algir  
1455 Gerdje
1410 Aza 682 Almaz
1106 Algush
1543 Karasar
grey, 1965
724 Kara Kir 125 Karakush
185 Ene-Khanum
1229 Karasulpi 711 Erkus
1223 Karakeik
2310 Kaimak, 0000 945 Gerden
g.bay, 1975
721 Kaplan 736 Keimir
1249 Kelte
1243 Kachahchi 432 Karlovach
1244 Kachkir
1809 Kichisakar, 0000 885 Kambar 432 Karlovach
1227 Karali
1489 Djemal 685 Angar
1167 Djakhan