Kuntzita

Murgab - Knopka 4


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
mare 1990 light bay Kaplan
  1080 Murgab, 0000 1425 Melekush, 0000      
 
   
 
1625 Myulk, 0000    
 
   
 
2335 Knopka 4, 0000 948 Gurzar 14, 0000    
 
   
 
1790 Karakoz 7, 0000