Guldjady

Aksakal - Gulchetai


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
mare 2005 chestnut El
  100801395 Aksakal
chestnut, 1995
1095 Polot
d.buckskin, 1985
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindukush  
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
1891 Azochka
bay, 1975
883 Kaltaman 828 Fakirpelvan
1281 Kyrmyzy
1434 Aragva 697 Gelishikli
1108 Alkeik
 Gulchetai
dark buckskin, 0000
1099 Serasker
buckskin, 1985
919 Sere 579 Sinok
1195 Enish
1652 Sajat 724 Kara Kir
1660 Soigi
1769 Dorbaital
bay, 1977
883 Kaltaman 828 Fakirpelvan
1281 Kyrmyzy
1488 Djakhan 801 Spesivii
1252 Kepderi