Gulara

Gaigysyz - Garmonia


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
mare 1997 buckskin Posman
  1150 Gaigysyz
d.buckskin, 1988
990 Karaman
black, 1978
895 Kermek 882 Kalkan  
1363 Tovshan
1689 Fialka 831 Farfor
1378 Festival
2063 Syjagyl
buckskin, 1977
685 Angar 687 Arsenal
1244 Kachkir
1668 Syjahat 922 Suhty
1565 Keshi
2638 Garmonia
bay, 1987
999 Munir
g.buckskin, 1979
866 Vatanchi 724 Kara Kir
1469 Guldzhahan
1305 Moroshka 763 Master
1131 Asa 26
1744 Gulnag
bay, 1975
883 Kaltaman 828 Fakirpelvan
1281 Kyrmyzy
1159 Guljalek