Gidchi Shael

Gazyr Shael - Model


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
mare 2004 bay El
  101003199 Gazyr Shael
black, 1999
1079 Melesur
d.buckskin, 1987
1010 Sovhoz 2nd 871 Gindukush  
1630 Okis
2051 Sakharnaya 936 Yalta
1843 Sabyrli
2643 Gezerli
palomino, 1991
1083 Omar 910 Opal
1631 Oktava
2187 Gvozdika 919 Sere
1919 Gaya
2851 Model
palomino, 1992
1056 Dasht
bay, 1984
943 Arslan 697 Gelishikli
1112 Alsona
1769 Dorbaital 883 Kaltaman
1488 Djakhan
1998 Malva
buckskin, 1981
870 Garem 11 699 Gundogar
1597 Mantia 7
1820 Medeja 27 858 Ametist
1609 Melekush