Atamekan

Maksad - Adjaip


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
stallion 1989 chestnut Sere
  1750 Maksad, 0000 1702 Shemal, 0000 919 Sere 579 Sinok  
1195 Enish
 Shokhrat  
 
1750 Gulyalek, 0000    
 
1789 Karakeik  
 
2094 Adjaip, 0000 979 Vezir, 0000 885 Kambar 432 Karlovach
1227 Karali
1153 Vatanchi  
 
1983 Keshik, 0000 850 Azamat 679 Algush
1288 Maral
1549 Katyusha