Ainur

Atamekan - Kuntzita


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
mare 2000 chestnut Sere
   Atamekan
chestnut, 1989
1750 Maksad, 0000 1702 Shemal 919 Sere  
 Shokhrat
1750 Gulyalek  
1789 Karakeik
2094 Adjaip, 0000 979 Vezir 885 Kambar
1153 Vatanchi
1983 Keshik 850 Azamat
1549 Katyusha
2777 Kuntzita
light bay, 1990
1080 Murgab, 0000 1425 Melekush  
 
1625 Myulk  
 
2335 Knopka 4, 0000 948 Gurzar 14  
 
1790 Karakoz 7